PageSentry.com - Domain Investigation Tools
Page info for index of

i-aou.com

Page titleHome
h1 tagsAlmustafa Open University
h2 tags

ÙرÙÙÚ¯Û ØªØ±Ø¨ÛتÛ


Ù¾ÚÙÙØ´


Ø´Ùر ÙØ¬Ø§Ø²Û ÙرآÙ


ÙÙاÛÙØ¯Ú¯Û Ù Ø´Ø¹Ø¨


ÙÙاÛØ´ Ùا Ù ÙبÛÙار


پخش زÙدÙ


h3 tags

ثبت Ùا٠سرÛع


اخبÙÙÙÙÙÙار


رÙÛدادÙا


تÙÙÛ٠آÙÙزشÛ


تا Ú©ÙÙÙ


عضÙÛت در خبرÙاÙÙ


h4 tags

رشت٠ÙØ§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙÛ


دÙرÙâÙØ§Û Ú©ÙتاÙâÙدت ٠کاربردÛ


دÙر٠آÙÙزش زبا٠ÙارسÛ


درÙس Ø­Ùز٠عÙÙÛÙ ÙÙ Ù Ùج٠اشرÙ


داÙشکد٠Ùا


Ø´Ùر ÙØ¬Ø§Ø²Û ÙارسÛ


Ùسجد ÙجازÛ


رادÛ٠اÛÙترÙتÛ


ÙداÛØ§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙ


ÙÙکار٠٠تÙاÙÙ ÙاÙÙ Ùا


ÙعرÙÛ Ø¯Ø§ÙشگاÙ


ارتباط با Ùا


ÙبÙغÛÙ


شبک٠Ùا دسترسÛ


Úت Ø¢ÙÙاÛÙ


دربار٠Ùا


برÙاÙÙ ÙØ§Û ÙرÙÙÚ¯Û


خدÙات داÙØ´ Ù¾ÚÙÙاÙ


ساÛت ÙØ§Û Ùرتبط


h5 tags
برگزÛدگا٠داÙشگا٠در جشÙÙار٠شÛØ® Ø·ÙسÛ

دÛدار ÙعاÙا٠ÙرÙÙÚ¯Û Ú©Ø´Ùر Úاپ٠از داÙشگا٠ÙجازÛ

ÙضÛÙت Ùا٠شعباÙ

ÙبÛÙار ÙÙØ´ زÙا٠در گسترش اسÙاÙ

پذÛرش Ø¨Ø±Ø§Û Ø³Ø§Ù ØªØ­ØµÛÙÛ 98-97

پذÛرش Ø¨Ø±Ø§Û Ø³Ø§Ù ØªØ­ØµÛÙÛ 97-96

تÙÙÛ٠تحصÛÙÛ - تر٠تابستا٠97

تÙÙÛ٠تحصÛÙÛ - ÙÛÙسا٠دÙÙ

تÙÙÛ٠تحصÛÙÛ - ÙÛÙسا٠اÙÙÙ

اÙتخاب Ùاحد تر٠ÙÙرÙاÙ

Local links139
Outbound links12
Page size84.02 kb
URLhttps://mou.ir/fa/
Content Typetext/html; charset=utf-8
http code200
header size1261 bytes
total redirects3
time to download2.752861 seconds
time to resolve domain2.8E-5 seconds
establish connection3.2E-5 seconds
pretransfer time8.7E-5 seconds
bytes downloaded86032
download speed31251 bytes/sec
redirect time1.179786 seconds
Whois info for i-aou.com
Domain Registrar
Domain Status
Created
Expires
Last Update
Name Servers
IP94.130.255.182
Whois record for i-aou.com


Browse by domain:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9